चांगदेव पासष्टी | Changdev Pasashti

  • चांगदेव पासष्टी

    स्वस्ति श्री वटेशु । जो लपोनि जगदाभासु ।दावी मग ग्रासु । प्रगटला करी ॥ १ ॥ प्रगटे तंव तंव न दिसे । लपे तंव तंव आभासे ।प्रगट ना लपाला असे । न खोमता जो ॥ २ ॥ बहु जन्व जंव होये । तंव तंव कांहींच न होये ।कांहीं नहोनि आहे । अवघाचि जो ॥ ३ […]

Connect with us